...

Polityka prywatności

Niniejsza wersja Polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Zakres Polityki prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z witryny internetowej virtussun.pl. Polityka prywatności i cookies jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa. Została ona opracowana w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych i ma zapobiec ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym.

Niniejsza polityka prywatności i cookies (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników (nie jest umową ani regulaminem).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych witryny jest firma Instal4you z siedzibą w Wytrębowice (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wytrębowice 29A, 87-148 Łysomice,

Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: biuro@virtussun.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 726 443 39

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.